İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak İş Sağlığı ve Güvenliği’nin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle tüm faaliyet alanlarımızda çalışanlarımıza, üçüncü şahıslara veya şirket varlıklarına gelebilecek zararları tamamen ortadan kaldırmak ya da en az düzeye indirmek için ülkemizin yasal gereklilikleri, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gereklilikleri ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmekte ve misyon edindiğimiz değerlerimizi hayata geçirmekteyiz.

Organizasyonel Yapımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz, kapsam tablomuzda belirtilen lokasyonlarda, 11 farklı görev tanımını barındıran bir yapıyla, İş Sağlığı, Güvenliği ve Yönetim Sistemleri Departmanına bağlı olarak İşletme Direktörüne, Genel Müdür Yardımcısına ve Genel Müdüre raporlamalarını yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz için belirlemiş olduğumuz görev tanımlarının listesi aşağıdaki gibidir:

 • İSG ve Yönetim Sistemleri Müdürü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi
 • Acil Durum Şefi
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İş Güvenliği Formeni
 • İş Güvenliği Dokümantasyon Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • İşyeri Hemşiresi
 • Diğer Sağlık Personeli
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri
 • Paramedik

Entegre Yönetim Sistemi Politikası Hakkında

Entegre Yönetim Sistemi Politikası, en basit anlatımı ile bir kuruluşun üst yönetiminin Entegre Yönetim Sisteminin bileşenleri hakkındaki (Kalite, Çevre, İSG, Enerji vb.) duruşunu ve niyetini gösteren taahhüt beyanıdır ve çalışanlar başta olmak üzere bütün paydaşların Üst Yönetimin Entegre Yönetim Sistemi’ne bakışını ve niyeti anlamasını sağlar.

Bu doğrultuda ilgili yasal mevzuatın yanı sıra TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin gerekliliklerini de takip eden ve uygulayan Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., 23.05.2023 tarihinde aşağıda bilgilerinize sunulan Entegre Yönetim Sistemi Politikasını oluşturmuş, ilgili tüm taraflarla paylaşmış, bu politikayı destekleyen hedeflerini belirlemiş olup, bu hedeflerin takibini belirli aralıklarla düzenlenmekte olan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında gözden geçirmekte, tutmayan hedefler için aksiyonlar tanımlamakta ve alınan aksiyonların etkinliğini değerlendirerek sürekli iyileştirme koşullarını sağlamaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı, yenilikçi, sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla Türkiye’deki metal madenciliğinde bölge ve ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Tüm faaliyetlerimizi tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yürütmeyi,
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana, hayvana ve çevreye karşı saygılı olmayı,
 • Çevreyi korumayı ve faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Tüm faaliyet alanlarımızda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen göstermeyi,
 • Enerji tüketimimizi ve maliyetlerimizi azaltmayı, küresel ısınma ve iklim krizi ile mücadele stratejimize uygun olarak karbon ayak izimizi azaltmayı, çalışmalarımızın uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı,
 • Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve kaynakları zamanında temin etmeyi ve harekete geçirmeyi,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetler kapsamında enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı, enerjiyi verimli kullanan ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesine öncelik vermeyi, tesis ve iş proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını önceliklendirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi,
 • Sorumluluğumuz altındaki tüm paydaşlarımıza kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında danışılması ve etkin olarak katılımlarının sağlanmasını, bilgi akışı ve eğitim ile çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın farkındalıklarını artırmayı, ortak değer ve faydalı sonuçlara ulaşmak için etkin bir iletişim ağı kurmayı, böylece kalite sürekliliğini koruyarak verimliliğimizi artırmayı, tüketim miktarlarımızı optimize etmeyi, konforlu ve emniyetli iş ortamlarının sürekliliğini sağlamayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek riskleri ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon alarak entegre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ve beyan ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamımız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, aşağıda verilen tabloda belirtilen lokasyonlarda maden cevherinin araştırılması, üretimlerinin planlanması, çıkartılması, konsantre formunda üretilmesi, pazarlaması ve satışına yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM TABLOSU
NO
BÖLGE
YÜRÜTÜLEN PROSES
ADRES
KAPSAM
1
Genel Müdürlük Yönetsel Faaliyetler Kazım Özalp Mah. Karaca Sok. No:32/7
Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE

Maden cevherinin araştırılması, üretimlerinin planlanması, çıkartılması, konsantre formunda üretilmesi, pazarlaması ve satışına yönelik yönetsel faaliyetler

2
Tesis Cevher Zenginleştirme Bağdere Köyü Çaylı Mahallesi No: 50
Hanönü – KASTAMONU / TÜRKİYE

Maden cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili üretim planlamalarının yapılması, üretim planına uygun olarak zenginleştirilmesi ve konsantre formunda üretilmesi

3
Maden Açık Ocak Faaliyeti Küreçayı Köyü, Küpeli Mahallesi No: 11
Hanönü – KASTAMONU / TÜRKİYE

Madenlerin araştırılması ve çıkartılması

4
Samsun Liman Lojistik Rıhtım Bulvarı Samsunport Limanı 55100
İlkadım – SAMSUN / TÜRKİYE

Konsantre formda üretilen madenin depolanması ve sevkiyatı

Şirketimiz yukarıda belirtilen lokasyonlarda; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini ve TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini kurmuş, stardartların gerekliliklerine uygun olarak süreçlerini tanımlamış, risk ve fırsat değerlendirmelerini yapmış ve  iç ve dış hususlarını belirlemiştir.

Uygulanabilir Olmayan Maddeler

Aşağıda listelenmiş olan maddeler ise uygulanabilir olmayan madde olarak belirlenmiş ve Entegre Yönetim Sistemimizin kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Maden çıkartma ve işleme faaliyetleri toprağın maden içeriğiyle doğrudan ilgili olduğundan kuruluşumuzda ürünle ilgili tasarım ve geliştirme yapılmamaktadır. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.3 nolu maddesi uygulanabilir olmayan madde olarak belirlenmiştir.
 • Kuruluşumuzda elde edilen çıktıların sonraki izleme veya ölçümle doğrulanamadığı bir durum bulunmamaktadır. Tüm yapılan faaliyetler kontrol edilebilmektedir. Dolayısı ile üretim ve hizmetin sunumu için süreçlerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin, geçerli kılınması ve periyodik olarak geçerli kılma faaliyetinin tekrarlanması gerekmemektedir. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.5.1/f maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.
 • Şirketimizde fikri haklar dahil müşteriye ait herhangi bir mülkiyet bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.5.3 nolu maddesinin müşteri mülkiyetiyle ilgili kısımları kapsam dışı bırakılmıştır.

Çalışanların Katılımı ve Danışımı

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Entegre Yönetim Sistemi kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tüm süreçlerde çalışanlarına danışmakta ve katılımlarını sağlamaktadır. Bu danışımlar ve katılımlar için aşağıda listelenen olanaklar vasıtasıyla süreçler ile ilgili planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem almada fikir alışverişi sağlanmaktadır:

 • Çalışanlar saha genelinde bulunan görüş ve öneri kutuları aracılığıyla ya da “Acacia HSE Portal” platformu üzerinden görüş ve önerilerini diledikleri zaman Üst Yönetimin dikkatine sunabilmektedir.
 • Çalışanların görüş ve önerileri haftalık olarak gerçekleştirilen işbaşı konuşmaları sırasında dinlenmekte ve uygun görülen konularda düzeltici faaliyetler planlanarak iyileştirmeler sağlanmaktadır.
 • Çalışan Temsilcileri, Entegre Yönetim Sistemi Temsilcisi ile haftalık olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve bu toplantılarda görüş ve önerilerini aktarmaktadır.
 • Çalışan Temsilcileri, aylık olarak gerçekleştirilmekte olan İSGÇ Kurul Toplantılarına davet edilmekte, bu toplantılarda görüş ve önerileri dinlenmekte ve bunlarla ilgili düzeltici faaliyetler planlanarak iyileştirmeler sağlanmaktadır.
 • Çalışan Baştemsilcisi Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına davet edilerek görüş ve önerileri dinlenmekte ve bunlarla ilgili düzeltici faaliyetler planlanarak iyileştirmeler sağlanmaktadır.
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar da dahil olmak üzere tüm İş Sağlığı ve Güvenliği ekipmanları, çalışanların görüşleri alınarak, denemeleri için numune ürünler sağlanarak ve geri bildirim formlarıyla kayıt altına alınarak seçilmektedir.
 • Acacia Akademi” platformu üzerinden belirli periyotlarla düzenlenen anketlerle çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularıyla alakalı görüş ve önerileri alınmaktadır,
 • Bölümlerin kendi içlerinde gerçekleştirdikleri toplantılarda çalışanların görüş ve önerileri alınmakta olup, İSGÇ ile ilgili konular ilgili departmana aktarılmaktadır.

Çalışanların katılımı ve danışımının önündeki bariyerleri ortadan kaldırmak ve misillemeyi önlemek amacıyla “Misillemenin Önlenmesi Politikası” Üst Yönetim tarafından onaylanmış ve şirket içinde paylaşılmıştır. Çalışanlardan alınan geri bildirimler periyodik olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının girdisi olarak ele alınmaktadır.

Hayat Kurtaran Kurallar

2022 yılında, işletmemizin faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana benimsediğimiz Acacia Hayat Kurtaran Kuralları’ndan uluslararası ölçekteki endüstriyel kuruluşlar tarafından benimsenen ve uygulanan Hayat Kurtaran Kurallara geçtik. Endüstride yaygın olarak kullanılan bu kuralların İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ön saflarda yer alarak fark yaratacağına inanıyoruz.

Hayat Kurtaran Kurallarımızı nasıl tanıtıyoruz?

Hayat Kurtaran Kurallarımızı çalışanlarımıza ve birlikte çalıştığımız paydaşlarımıza benimsetmeye özen gösteriyoruz. Bu özenin bir gereği olarak tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza işe başlamadan önce verdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Hayat Kurtaran Kurallarımızın önemini vurguluyoruz.

Hayat Kurtaran Kurallarımız hakkında bilgi edinmek için lütfen aşağıda yer alan sekmeleri kullanınız.

Kural 1
KURAL 1: EKİPMAN GÜVENLİĞİ

EMNİYET KONTROLLERİNİ ORTADAN KALDIRMADAN ÖNCE YETKİ ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Görevimiz esnasında kullanmamız gereken kritik emniyet ekipmanları ve prosedürleri anladığımızdan ve kullandığımızdan emin oluruz.
 • Aşağıdaki durumlarda ise mutlaka yetki alırız:
 • Emniyet kontrollerini ortadan kaldırmadan önce
 • Prosedürlerden sapma olması durumunda
 • Bariyerleri aşınca
Kural 2
KURAL 2: KAPALI ALAN GÜVENLİĞİ

KAPALI BİR ALANA GİRMEDEN ÖNCE MUTLAKA İZİN ALIN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Kapalı alana girmeden önce enerji kaynaklarının izole edildiğinden emin oluruz,
 • Kapalı alana girmeden önce gaz testi yapıldığından ve çalışma süresince sürekli izlendiğinden emin oluruz,
 • Gerekmesi halinde kapalı alana girerken solunum cihazımızı kontrol eder ve kullanırız,
 • Kapalı alana girmeden önce kapalı alan gözcüsü bulunduğundan emin oluruz,
 • Kapalı alanla ilgili bir acil durum planının olduğundan emin oluruz, ve
 • Kapalı alana girmeden önce mutlaka iş izni alırız.
Kural 3
KURAL 3: SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARINI HER KOŞULDA TAKİP EDİN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Sürüş sırasında her zaman emniyet kemerimizi takarız,
 • Hız limitlerini aşmayız ve hızımızı yol koşullarına göre düşürürüz,
 • Araç kullanırken cep telefonu veya başka cihazlar ile meşgul olmayız,
 • Dinlenmiş, zinde ve yola odaklanmış bir şekilde araç kullanırız, ve,
 • Seyahat planının gerekliliklerine uyarız.
Kural 4
KURAL 4: ENERJİ İZOLASYONU

ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İZOLASYONU VE SIFIR ENERJİYİ DOĞRULAYIN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Bütün enerji kaynaklarını önceden belirleriz,
 • Tehlikeli enerji kaynaklarının izole edildiğinden, kilitlendiğinden ve etiketlendiğinden emin oluruz, ve,
 • Birikmiş ve artık enerji testinin gerçekleştirildiğinden ve sistemde sıfır enerji bulunduğundan emin oluruz.
Kural 5
KURAL 5: SICAK ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ

YANICI VE PARLAYICI MADDELERİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Ateşleme kaynaklarını belirler ve kontrol ederiz,
 • Sıcak bir çalışmaya başlamadan önce:
 • Yanıcı maddelerin alandan uzaklaştırıldığını veya izole edildiğini teyit ederiz,
 • Sıcak çalışma izni alırız.
 • Tehlikeli bir alanda sıcak çalışmaya başlamadan önce ise:
 • Gaz testi gerçekleştirildiğini teyit ederiz,
 • Gazın çalışma süresince sürekli ölçüm ile kontrol edildiğini teyit ederiz.
Kural 6
KURAL 6: ATEŞ HATTI

KENDİNİZİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI ATEŞ HATTININ DIŞINDA TUTUN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Kendimizi aşağıdakilerden koruyacak şekilde konumlandırırız:
 • Hareketli objelerden,
 • Araçlardan,
 • Basınç salınımlarından,
 • Düşen nesnelerden,
 • Bariyerler ve sınırlı alanlar belirler ve bunlara uyarız,
 • Gevşek cisimleri düşmeye karşı güvenli hale getiririz ve potansiyel düşebilecek cisimleri raporlarız.
Kural 7
KURAL 7: KALDIRMA OPERASYON GÜVENLİĞİ

KALDIRMA OPERASYONLARINI PLANLAYIN VE OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ ALANI KONTROL ALTINDA TUTUN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Kaldırma ekipmanı ve yükün kontrol edildiğini ve amaca uygun olduğunu doğrularız,
 • Sadece kullanmaya yetkili olduğumuz kaldırma ekipmanlarını kullanırız,
 • Bariyerler ve sınırlı alanlar belirler ve bunlara uyarız,
 • Hiç bir koşulda askıdaki bir yükün altına girmeyiz.
Kural 8
KURAL 8: İŞ İZİNLERİ

GEREKLİ OLDUĞUNDA GEÇERLİ BİR ÇALIŞMA İZNİ EDİNEREK İŞE BAŞLAYIN

Çünkü Acacia’da biz;

 • İşe başlamadan önce çalışma izni gerekip gerekmediğini teyit ederiz,
 • Sadece gerçekleştirmeye yetkili olduğumuz işleri yaparız,
 • Çalışma izninde belirtilen tedbirleri dikkatlice okur ve anlarız,
 • Tehlikelerin kontrol edildiğini ve çalışmaya başlamanın güvenli olduğunu kontrol ederiz,
 • Bir değişim olması durumunda, dururuz ve koşulları tekrar değerlendiririz.
Kural 9
KURAL 9: YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞIRKEN DÜŞMEYE KARŞI KENDİNİZİ KORUYUN

Çünkü Acacia’da biz;

 • Düşme koruyucu ekipmanımızı kullanmadan önce mutlaka kontrol ederiz,
 • Alet ve iş ekipmanlarımızı düşmeye karşı güvenli hale getiririz,
 • Onaylanmış ankraj noktalarına emniyet kemerimizi %100 bağladığımızdan emin oluruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürümüzün bir gereği olarak bir şeyler ters gittiğinde, kasıtlı bir ihlal söz konusu olmadıkça, ters giden şeyin “ne” olduğunu ve “neden” olduğunu öğrenmek her zaman “kim” olduğunu öğrenmekten daha önemlidir. Buna karşın Hayat Kurtaran Kurallarımızın kasıtlı olarak ihlal edilmesi, şirketimiz tarafından disiplin uygulaması gerektiren ciddi bir uygunsuzluk olarak ele alınmaktadır.

İş Sağlığı Uygulamalarımız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını önemsiyor ve Dünya Sağlık Örgütünün de anayasasında “sağlık” kavramını tanımladığı üzere; sadece hastalığın ve sakatlığın olmayışını değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halini hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, temel olarak aşağıdaki alanlarda faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz:

 • İşe giriş sağlık muayenelerini gerçekleştirerek çalışan adayının sağlık açısından yapılacak işe uygunluğunun değerlendirilmesi,
 • Periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Poliklinik hizmetlerinin verilmesi,
 • Çalışma ortamı gözetimlerinin gerçekleştirilmesi,

İşe Giriş Sağlık Muayeneleri

Mevzuatımız gereği “çok tehlikeli” iş kolunda faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimiz, çalışanlarını işe başlatmadan önce işe giriş sağlık muayenesine tabi tutmakta ve sağlık açısından yapılacak işe uygunluğunu değerlendirerek işyeri hekiminin verdiği karara göre bir işte çalıştırmaktadır.

İşe giriş sağlık muayenesi tetkikleri çözüm ortaklarımız tarafından sağlanan mobil tetkik ve görüntüleme araçlarından yararlanılarak, işletmemizin içerisinde tamamlanmakta, bu sayede zaman ve emek kaybının önüne geçilmektedir.

Periyodik Sağlık Muayeneleri

Çok tehlikeli iş kolunda faaliyetlerini sürdüren şirketimizde, periyodik sağlık muayeneleri, en geç yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. Özel politika gerektiren gruplar ile işyeri hekiminin riskli olarak değerlendirdiği çalışanlar, daha sık aralıklarla (altı ayda bir, üç ayda bir) periyodik sağlık muayenesine davet edilebilmektedir.

Periyodik sağlık muayeneleri şirketimizde çok sıkı bir şekilde takip edilmekte, muayene tarihini geçiren çalışanların tesise girişi kısıtlanmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri

Şirketimizin sağlık biriminde, hafta içi mesai saatlerinde işyeri hekimimiz tarafından poliklinik hizmetleri de sunulmaktadır. Bu sayede çalışanlarımızın sağlığı daha yakından takip edilmekte, ayrıca çalışanlara sağlık sorunlarını işyerinde çözme imkânı sunulmaktadır.

Çalışma Ortamı Gözetimleri

İş Güvenliği ve Çevre Birimleriyle koordinasyon ve iş birliği içerisinde; fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk etmenleri değerlendirilerek, belirlenen noktalarda ortam ölçümleri, belirlenen çalışanlara kişisel maruziyet düzeyi ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında düzenli aralıklarla genel hijyen denetimi (mutfak, yemekhaneler, tuvaletler, lavabolar, soyunma odaları, çay ocakları vb.) yapılarak, alınması gereken önlemler ilgilileri ile paylaşılmaktadır.

Pandemi Döneminde Acacia’da İş Sağlığı

İşverenin pandemi dönemlerinde iş sağlığı konularında alması gereken önlemler bilimin, tekniğin, güncel gelişmelerin ışığında farklılık göstermekte ve devamlı olarak kendini yenilemektedir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, bu bilinçle çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beden ve ruh sağlığını koruyabilmek için aklın, ilmin, fen ve tekniğin gerekli kıldığı iş sağlığı tedbirlerini alarak, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını denetleyerek ve bu kişilerin tecrübeli, dikkatli vb. oluşu nedeniyle tedbir almaktan kaçınmayarak etkili bir pandemi yönetim sürecini yönettik.

Bu süreç içerisinde devletin Bilim Kurulu aracılığıyla devreye aldığı tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirerek sadece çalışanlarına ve paydaşlarına değil, halk sağlığına da önemli katkılarda bulunan Acacia, Türk Standandartları Enstitüsünün yayınlamış olduğu “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” içinde belirtilen koşulları da yerine getirerek pandemiye karşı almış olduğu tedbirleri en üst seviyeye çıkartmıştır.

Bu tedbirlerin seviyesi 06-07 Ocak 2020 tarihlerinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştiren denetimler aracılığıyla yerinde kontrol edilmiş ve 07.01.2020 tarihinde tanzim edilen “TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” aracılığıyla onaylanmıştır.

ACACIA AKADEMİ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, çalışanlarımızın iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim hizmeti vererek, onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Bu amaç doğrultusunda oluşturduğumuz Acacia Akademi çatısı altında, çalışanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda eğitim ihtiyaç envanterimizi oluşturmakta ve gerçekleşmesine karar verilen eğitimler için konusunda uzman eğitmenler ile işbirliği yapmaktayız.

Çalışanlarımızın Acacia Akademi’nin birbirinden faydalı içeriklerine istedikleri her yerden kolayca ulaşmaları için, https://akademi.acacia.com.tr adresinden web arayüzüne erişmeleri yeterli olmaktadır. Buna ek olarak çalışanlarımız dilerlerse Android ya da Apple işletim sistemine sahip telefon ve tabletlerden de aşağıda linkleri verilen uygulamamızı yükleyerek eğitim materyallerine 7/24 erişim sağlayabilirler.

ACACIA İSG PORTALI

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, çalışmalarımızı yaklaşık 1.300 hektarlık bir alanda gerçekleştirmekteyiz. Bu kadar büyük ve dinamik bir çalışma alanında çalışıyor olmanın beraberinde getirdiği riskleri minimize etmek için takım çalışması içinde olmak hayati bir önem arz etmektedir. Acacia çalışanları olarak gerekli olan bu takım çalışmasını kolaylaştırmak ve çağın gereklerine uygun bir dijital haberleşme mekanizmasını sağlamak için 2020 yılından bu yana Acacia İSG Portalını kullanmaktayız.

Acacia İSG Portalı sayesinde çalışanlarımız günün her saatinde gözlemledikleri tehlikeli durumları, yaşadıkları ucuz atlatmaları ve kazaları bize bildirebilmekte ve bizlerde onlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek tehlikeyi kaynağında bertaraf edebilmekteyiz.

Çalışanlarımız Acacia İSG Portalına https://portal.acacia.com.tr adresinden web arayüzü ile ya da aşağıda verilen linkler aracılığıyla Android ya da iOS işletim sistemine sahip telefonları ya da tabletleri aracılığıyla erişebilmektedir.

Acil Durum Yönetimi

Misyonumuz

Acil Durum Müdahale Ekibimizin 2023 – 2025 yılları için misyonu; “afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim sağlayarak acil durumların yönetimi konusunda iş birliği ortamı yaratacak politikalar üretmek” şeklinde belirlenmiştir.

Vizyonumuz

Risklerin azaltılması anlayışı ile bağdaşır bir biçimde çalışanlarımızın ve  paydaşlarımızın afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirme gereğinden hareketle ekibimizin vizyonu; “acil durumlara karşı hazırlıklı bir yapılanma oluşturmak” şeklinde belirlenmiştir.

Önceliklerimiz

Bir kurtarma faaliyeti sırasında Acil Durum Müdahale Ekibinin öncelik sıralaması aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Acil Durum Müdahale Ekibinin güvenliğini sağlamak,
 • Hayat kurtarmak,
 • Acil durumu kontrol etmek,
 • Acil durumun ortadan kalktığından emin olmak.

İSG Yılı Kapsamında Sahnelediğimiz Tiyatro Gösterimizden

İş Sağlığı ve Güvenliği Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz tiyatro gösterimiz olumlu tepkiler aldı ve büyük beğeni topladı. “Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz” adını taşıyan oyun, iş yerinde güvenlik bilincini eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde artırmayı amaçladı.

Profesyonel “İş Tiyatrosu” ekibi, güvenlik protokollerinin takip edilmesinin önemini ve çalışanların kahramanca davranışlarını öne çıkaran komedi oyununu titizlikle hazırladı ve sahneledi. Oyun, kişisel koruyucu ekipmanın, tehlike tanımlamanın ve takım çalışmasının güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesindeki önemini vurguladı.

Gösterim, Hanönü Halk Eğitim Merkezi’nde 7 seanslık bir dizi halinde gerçekleştirildi ve geniş bir izleyici kitlesinin oyunun tadını çıkarmasına ve faydalanmasına olanak sağladı. Toplumun tepkisi son derece olumlu oldu ve gösteriler boyunca büyük bir katılım ve coşkuyla karşılandı.

İlçemizde ve ötesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Eğlence ile eğitimi birleştirerek, bireyleri ve kuruluşları çalışanlarının iyiliğini önceliklendirmeye ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturmaya teşvik ettiğimize inanıyoruz. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, iş yerinde güvenlik standartlarını yükseltme konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyor ve bu önemli alanda farkındalık yaratmayı ve en iyi uygulamaları teşvik eden girişimleri desteklemeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

Kızılay Haftası Kan Bağışı Kampanyamızdan

Şirketimizde, Kızılay Haftası Etkinlikleri kapsamında, 09.11.2022 Çarşamba günü Türk Kızılayı işbirliği ile Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi. ‘1 Kan 3 Can’ bilinciyle Tesis ve Maden Bölgelerimizi ziyaret eden kan bağışı aracında gerçekleştirilen ve gün boyu süren kan bağışı kampanyasına çalışanlarımız ve paydaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya katılan ve destek sağlayan çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

İSG Haftası Kapsamında Sahnelediğimiz Tiyatro Gösterimizden

Şirketimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Etkinlikleri kapsamında, 01.06.2022 Çarşamba ve 03.06.2022 Cuma günleri arasında, Hanönü Halk Eğitimi Merkezi ile işbirliği ile, İş Tiyatrosu Ekibi oyuncuları tarafından “Her Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” temalı tiyatro oyunları sahnelendi. Hanönü Kaymakamı Sn.Emrah BÜTÜN, Hanönü Belediye Başkanı Sn.Serkan UÇAR ve kamu kurumlarının değerli yöneticilerinin teşrifleriyle düzenlenen etkinliğimize çalışanlarımız ve paydaşlarımız yoğun ilgi gösterdi.

İSG Yılı 2023 Resim Yarışması

İSG Yılı 2023 kampanyası kapsamında, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çocuklarının yanı sıra Hanönü’nde öğrenim görmekte olan ilkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara yönelik olarak “Canım Ailem, Çalışırken Güvenliğe Dikkat!” temalı bir resim yarışması düzenlendi.

Acacia yöneticileri ile Hanönü’nde görev yapmakta olan resim öğretmenlerinden oluşan jüri, herbiri bir birinden yaratıcı 152 resim arasından dereceye girenleri seçmekte zorlandı. Aşağıda isimleri listelenen yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

İLKOKUL SEVİYESİNDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
DERECE
ADI – SOYADI
OKULU
SINIFI
KAZANDIĞI ÖDÜL
RESİM LİNKİ
1.
Elif Nur YILDIRIM Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
1/B
Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet
🖼️ Link
2.
Efe ASAR Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
4/A
Wiky 4 Plus Akıllı Çocuk Saati
🖼️ Link
3.
Eylül ÖZCAN Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
2/A
JBL JR 460NC Çocuk Kulaklığı
🖼️ Link
ORTAOKUL SEVİYESİNDE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER
DERECE
ADI – SOYADI
OKULU
SINIFI
KAZANDIĞI ÖDÜL
RESİM LİNKİ
1.
Arda ALLI Hanönü İmam Hatip Ortaokulu
7/A
Samsung Galaxy Tab S7 FE Tablet
🖼️ Link
2.
Aleyna AKDOĞAN Şehit Faruk Karagöz YBO
8/A
Samsung Galaxy Watch 4 Akıllı Saat
🖼️ Link
3.
Erdem Eren ACAR Hanönü İmam Hatip Ortaokulu
6/A
JBL JR 460NC Çocuk Kulaklığı
🖼️ Link

Aşağıda isimleri listelenen yarışmacıların eserleri ise, dereceye girememiş olsalar dahi derecelendirme içinde bazı olayları sıra dışı ve estetik yollardan ifade etme başarısını göstermiş ve mansiyon ödülüne layık görülmüştür. Mansiyon ödülüne layık görülen tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

MANSİYON ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN ÖĞRENCİLER
NO
ADI – SOYADI
OKULU
SINIFI
KAZANDIĞI ÖDÜL
RESİM LİNKİ
1
Elif Mira ÖZCAN Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
4/B
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link
2
Nur HIRÇINKAYA Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
4/A
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link
3
Ece TOPÇU Şehit Faruk Karagöz İlkokulu
3/A
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link
4
Hüseyin YILMAZ Şehit Faruk Karagöz YBO
8/A
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link
5
Furkan ÇORBACI Şehit Faruk Karagöz YBO
8/A
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link
6
Yekta KORKMAZ Şehit Faruk Karagöz YBO
6/A
72’li Kuru Boya Seti
🖼️ Link

Dereceye girenler ve mansiyon ödülüne hak kazananlar da dahil olmak üzere, yarışmaya katılarak bizlere İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili birbirinden güzel resimler hazırlamış olan tüm yarışmacılarımız Acacia’dan 1 Yıllık Bilim ve Çocuk Dergisi aboneliği kazandılar. Aşağıda sizler için oluşturduğumuz sanal galerimizde yer alan tüm yarışmacılarımıza katılımları için teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte düzenleyeceğimiz yarışmalarda kendilerini yeniden aramızda görmekten mutlu olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır…