Çevre Yaklaşımımız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin işimizin ve hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle çevreye gelebilecek zararları tamamen ortadan kaldırmak ya da en az düzeye indirmek için ülkemizin yasal gereklilikler, TS ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmekte ve misyon edindiğimiz değerlerimizi hayata geçirmekteyiz.

Çevre Biriminin Organizasyonel Yapısı

Çevre Birimimiz, kapsam tablomuzda belirtilen lokasyonlarda, 4 farklı görev tanımını barındıran bir yapıyla, Çevre Departmanına bağlı olarak İşletme Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısına ve Genel Müdüre raporlamalarını yapmaktadır.

Çevre Birimimiz için belirlemiş olduğumuz görev tanımlarının listesi aşağıdaki gibidir:

 • Çevre Müdürü
 • Çevre Yöneticisi
 • Çevre Mühendisi
 • Çevre Teknikeri

Entegre Yönetim Sistemi Politikası Hakkında

Entegre Yönetim Sistemi Politikası, en basit anlatımı ile bir kuruluşun üst yönetiminin Entegre Yönetim Sisteminin bileşenleri hakkındaki (Kalite, Çevre, İSG, Enerji, vb.) duruşunu ve niyetini gösteren taahhüt beyanıdır ve çalışanlar başta olmak üzere bütün paydaşların Üst Yönetimin Entegre Yönetim Sistemi’ne bakışını ve niyeti anlamasını sağlar.

Bu doğrultuda ilgili çevresel mevzuatın yanı sıra TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin gerekliliklerini de takip eden ve uygulayan Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., 23.05.2023 tarihinde aşağıda bilgilerinize sunulan Entegre Yönetim Sistemi Politikasını oluşturmuş, ilgili tüm taraflarla paylaşmış, bu politikayı destekleyen hedeflerini belirlemiş olup, bu hedeflerin takibini belirli aralıklarla düzenlenmekte olan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında gözden geçirmekte, tutmayan hedefler için aksiyonlar tanımlamakta ve alınan aksiyonların etkinliğini değerlendirerek sürekli iyileştirme koşullarını sağlamaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı, yenilikçi, sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla Türkiye’deki metal madenciliğinde bölge ve ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Tüm faaliyetlerimizi tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yürütmeyi,
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana, hayvana ve çevreye karşı saygılı olmayı,
 • Çevreyi korumayı ve faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Tüm faaliyet alanlarımızda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen göstermeyi,
 • Enerji tüketimimizi ve maliyetlerimizi azaltmayı, küresel ısınma ve iklim krizi ile mücadele stratejimize uygun olarak karbon ayak izimizi azaltmayı, çalışmalarımızın uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı,
 • Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli bilgi ve kaynakları zamanında temin etmeyi ve harekete geçirmeyi,
 • Sunduğumuz ürün ve hizmetler kapsamında enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayı, enerjiyi verimli kullanan ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesine öncelik vermeyi, tesis ve iş proseslerimizin tasarımında ve revizyonunda enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını önceliklendirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi,
 • Sorumluluğumuz altındaki tüm paydaşlarımıza kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında danışılması ve etkin olarak katılımlarının sağlanmasını, bilgi akışı ve eğitim ile çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın farkındalıklarını artırmayı, ortak değer ve faydalı sonuçlara ulaşmak için etkin bir iletişim ağı kurmayı, böylece kalite sürekliliğini koruyarak verimliliğimizi artırmayı, tüketim miktarlarımızı optimize etmeyi, konforlu ve emniyetli iş ortamlarının sürekliliğini sağlamayı,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek riskleri ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon alarak entegre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ve beyan ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi Kapsamımız

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak, aşağıda verilen tabloda belirtilen lokasyonlarda maden cevherinin araştırılması, üretimlerinin planlanması, çıkartılması, konsantre formunda üretilmesi, pazarlaması ve satışına yönelik faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAM TABLOSU
NO
BÖLGE
YÜRÜTÜLEN PROSES
ADRES
KAPSAM
1
Genel Müdürlük Yönetsel Faaliyetler Kazım Özalp Mah. Karaca Sok. No:32/7
Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE

Maden cevherinin araştırılması, üretimlerinin planlanması, çıkartılması, konsantre formunda üretilmesi, pazarlaması ve satışına yönelik yönetsel faaliyetler

2
Tesis Cevher Zenginleştirme Bağdere Köyü Çaylı Mahallesi No: 50
Hanönü – KASTAMONU / TÜRKİYE

Maden cevherinin zenginleştirilmesiyle ilgili üretim planlamalarının yapılması, üretim planına uygun olarak zenginleştirilmesi ve konsantre formunda üretilmesi

3
Maden Açık Ocak Faaliyeti Küreçayı Köyü, Küpeli Mahallesi No: 11
Hanönü – KASTAMONU / TÜRKİYE

Madenlerin araştırılması ve çıkartılması

4
Samsun Liman Lojistik Rıhtım Bulvarı Samsunport Limanı 55100
İlkadım – SAMSUN / TÜRKİYE

Konsantre formda üretilen madenin depolanması ve sevkiyatı

Şirketimiz yukarıda belirtilen lokasyonlarda; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve TS EN 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmuş, stardartların gerekliliklerine uygun olarak süreçlerini tanımlamış, risk ve fırsat değerlendirmelerini yapmış ve  iç ve dış hususlarını belirlemiştir.

Uygulanabilir Olmayan Maddeler

Aşağıda listelenmiş olan maddeler ise uygulanabilir olmayan madde olarak belirlenmiş ve Entegre Yönetim Sistemimizin kapsamı dışında tutulmuştur:

 • Maden çıkartma ve işleme faaliyetleri toprağın maden içeriğiyle doğrudan ilgili olduğundan kuruluşumuzda ürünle ilgili tasarım ve geliştirme yapılmamaktadır. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.3 nolu maddesi uygulanabilir olmayan madde olarak belirlenmiştir.
 • Kuruluşumuzda elde edilen çıktıların sonraki izleme veya ölçümle doğrulanamadığı bir durum bulunmamaktadır. Tüm yapılan faaliyetler kontrol edilebilmektedir. Dolayısı ile üretim ve hizmetin sunumu için süreçlerin planlanan sonuçlara erişme yeteneğinin, geçerli kılınması ve periyodik olarak geçerli kılma faaliyetinin tekrarlanması gerekmemektedir. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.5.1/f maddesi kapsam dışı bırakılmıştır.
 • Şirketimizde fikri haklar dahil müşteriye ait herhangi bir mülkiyet bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile TS EN ISO 9001:2015’in 8.5.3 nolu maddesinin müşteri mülkiyetiyle ilgili kısımları kapsam dışı bırakılmıştır.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

Biyoçeşitlilik Çalışmalarımız

Tesislerimizin etki alanındaki canlı çeşitliliğini daha yakından tanımak, onları koruyucu projeler başlatmak, buradaki canlı çeşitliliğini arttırarak ekosistemin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla Acacia Biyoçeşitlilik Projesini yürütüyoruz.

Biyoçeşitlilik, her geçen gün sürdürülebilir büyümenin önemli parçalarından biri haline gelmektedir. Üretim süreçlerinde alınan çevresel tedbirlerin yakın ekosistemler üzerindeki etkilerinin izlenmesi, çevresel tedbirlerin başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi vermesi açısından da şüphesiz en önemli göstergedir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak sürdürülebilir büyümenin üç önemli ayağından birinin çevre yönetimi olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle çevre yönetimi, en önemli kurumsal değerlerimizden biridir. Ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasında denge kurmak, uzun yıllardır kurumsal kültürümüzün temelidir ve kurumsal değerlerimize yansıtılmaktadır. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ekip halinde çalışarak çevre ve toplum için gelişmeyi günümüzde ve gelecekte dünya genelinde destekliyoruz.

Çalışmalarımız alanlarında uzman akademisyenlerle birlikte biyoçeşitliliğin izlenmesi ile ilgili sistematik çalışmalarımız tesis içinde ve çevresindeki bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi ve fotoğraflanmasıyla başladı. Tesis çevresindeki ormanlık alandaki ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına alarak ilk canlı envanterini oluşturduk. Çalışmalarımızı tesislerimiz çevresindeki karasal ve sucul ekosistemlerde yürütüyoruz.

Floranın Korunması

Çalışmalarımız alanlarında uzman akademisyenlerle birlikte biyoçeşitliliğin izlenmesi ile ilgili sistematik çalışmalarımız tesis içinde ve çevresindeki bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi ve fotoğraflanmasıyla başladı. Tesis çevresindeki ormanlık alandaki ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına alarak ilk canlı envanterini oluşturduk. Çalışmalarımızı tesislerimiz çevresindeki karasal ve sucul ekosistemlerde yürütüyoruz.

Faunanın Korunması

Çalışmalarımız alanlarında uzman akademisyenlerle birlikte biyoçeşitliliğin izlenmesi ile ilgili sistematik çalışmalarımız tesis içinde ve çevresindeki bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi ve fotoğraflanmasıyla başladı. Tesis çevresindeki ormanlık alandaki ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına alarak ilk canlı envanterini oluşturduk. Çalışmalarımızı tesislerimiz çevresindeki karasal ve sucul ekosistemlerde yürütüyoruz.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

Bu sayfa hazırlık aşamasındadır.

“Yöremizdeki Biyoçeşitlilik” Temalı Fotoğraf Sergimizden

Acacia Maden İşletmeleri olarak çevremizdeki doğal zenginliklere sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bir çok doğal güzelliğe ve zenginliğe sahip olan Kastamonu ili Hanönü ilçesinde “Yöremizdeki Biyoçeşitlilik” temalı fotoğraf sergisi açarak paydaşlarımızla buluştuk.

2018 yılından bu yana konusunda uzman akademisyenler eşliğinde bölgemizde biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yaparak, bölgemizde bulunan bitki ve hayvanların envanterini tutuyoruz. Hanönü ve civarında yaşayan flora, fauna ve sucul canlıları izleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Sergi; proje kapsamında yapılan Biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sırasında fotokapanlar ve fotoğraf makineleri ile çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Sergi aracılığıyla Hanönü halkımızın bölgedeki canlılar, bitkiler ve endemik türler hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladık. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide vatandaşlar, bazı bitki ve canlıları ilk kez bölgelerinde gördüklerini ifade ettiler.

Çevre Haftası Kapsamında Sahnelediğimiz Tiyatro Gösterimizden