Çevre Yönetimi

Acacia Maden İşletmeleri bünyesinde oluşturulan Çevre Bölümü, proje sahasındaki çevresel çalışmaları ve gelişmeleri yürütmekte ve bu çalışmalarını raporlamaktadır. İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından itibaren çevresel ölçüm ve gözlem çalışmalarına devam edilmektedir. Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara bağlı kalınarak bilinçli bir çevre kültürünün oluşturulması, sosyal sorumluluk ve şeffaf yönetim anlayışıyla verimli üretim ilkesinin benimsenmesi ile sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin devam ettirilmesi ana hedeflerdendir. Bu anlayış ile Acacia Maden çevre yönetimi konusunda da Ülkemize ve Dünya’ ya örnek bir iştirak olma hedefi ile yol almaktadır.

Çevre Yönetimi konusunda temelde dört ana konu üzerinden çalışmalar sürdürülmektedir.

  1. Maden inşaat ve operasyon faaliyetlerini izlemek ve çalışmaların çevre mevzuatına uygun olarak sürdürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  2. Çevre kanunu, yönetmelikleri ve mevzuatları çerçevesinde işletmenin izin-lisans süreçlerini takip etmek.
  3. Çevre mevzuatı ve ÇED taahhütleri içerisinde işletme sahalarında sürekli ölçümlerin ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.
  4. Acacia Maden İşletmeleri Çevre Politikası’nı gerekli eğitimler ile tüm personele sunmak ve kurumsal Çevre Politikasının bir yaşam kültürü haline gelmesini sağlamak.Gökırmak Bakır projesi kapsamında projeye yönelik çevresel süreçlerde ;Uluslararası Finans Kurumu –IFC standartlarına ve dolayısı ile Avrupa Birliği (AB) standartları ve mevzuatına uyumlu; iyi uluslararası sanayi uygulamalarına (GIIP) prensipleri doğrultusunda çevre politikası ve planları geliştirerek bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevre Politikası

Acacia Maden, ‘Duyarlı, Sorumlu Madencilik’ ilkesi doğrultusunda, bir yandan uluslararası standartlara göre Türkiye’nin önemli bir bakır üreticisi olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunurken bir yandan da Türkiye ve dünyada mevcut en yüksek çevre standartlarını uygulamaktır.

Tüm arama ve işletme faaliyetlerini bulunduğu yörelerde ekonomik gelişme, sosyal fayda ve kültürel varlıkları koruma konuları ile çevre önlemlerini bir bütün içerisinde değerlendirerek tüm çalışmalarını çevresel açıdan sorumlu bir şekilde yürüteceğini taahhüt etmektedir.

Acacia Maden bu faaliyetlerini yürütürken;

• Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik yükümlülüklerine bağlı kalarak mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamayı,
• Çevre Yönetim Sistemlerini ve Çevre Politikasının amaçlarını ve hedeflerini sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,
• Çevreyi koruma prensibini bulunduğu bölgeye, ülke ve dünyaya yaymayı,
• Şirket çalışanlarını, müteahhitleri ve tedarikçileri Çevre Politikasına uymaları konusunda bilinçlendirmeyi ve bunun için gerekli eğitimleri sağlamayı,
• Çevresel faktörleri ve riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve uygulamayı,
• Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını yürütmeyi,
• Karbon ayak izimizi küçültmek için gerekli planları yaparak etkin uygulamaları gerçekleştirmeyi,
• Atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı amaçlar.