Sosyal Yönetim Yaklaşımımız

Sosyal yönetim anlayışımızda, insan odaklı ve topluma katkı sağlayan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çalışanlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde, bu sorumlulukları en etkin ve pozitif biçimde yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Güvenliği birincil önceliğimiz olarak kabul ediyor ve çalışanlarımızın sağlık ve refahını koruma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın kariyer gelişimini desteklemek, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla çeşitli olanaklar sunuyoruz. Topluma karşı duyduğumuz sorumlulukla, eğitim, sanat ve kültürel projelere yönelik aktif destekler sağlayarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla çevremizdeki topluma yardım elini uzatmak ve daha yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için çaba gösteriyoruz. İş yaparken toplumun genel çıkarlarını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak hareket ediyoruz. Çalışanlarımızla iş birliği yaparak, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışı en üst düzeye çıkarmak için sürekli çaba sarf ediyor, toplum ve çalışanlarımızla birlikte olumlu bir değişim yaratmaya odaklanıyoruz.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sürdürülebilirlik anlayışımız, sadece çevresel uygulamalara odaklanan bir yaklaşım değil; aynı zamanda çalışanlarımızın ve topluluklarımızın refahını ve gelişimini içeren geniş bir vizyonun parçasıdır. Bu kapsamlı perspektifte, çeşitlilik ve kapsayıcılık, şirketimizin sürdürülebilirlik çabalarının özünü oluşturuyor. Bu bağlamda, insan hakları politikamızda öne çıkan unsurlardan biri de çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesidir.

İnsan Hakları Politikamız, UN Global Compact’ın ilkelerine tam uygunlukla cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim ve diğer tüm çeşitlilik unsurlarını kapsayarak her çalışanımızın eşit fırsatlarla desteklenmesini ve gelişmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, sadece bir iş stratejisi olmanın ötesinde, insan haklarına saygı, âdil muamele ve eşitlik prensiplerini en üst düzeyde tutan bir taahhüttür. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı insan hakları politikamızın temel değerleri olarak kabul ediyoruz, bu sayede sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyoruz.

Cinsiyet ve etnik çeşitliliğin, iş dünyasında finansal başarı ve yenilikçilikle doğrudan ilişkili olduğunu gözlemleyerek, çeşitlilik ve kapsayıcılığı stratejik bir öncelik olarak benimsiyoruz. İnanıyoruz ki, farklı bakış açıları ve deneyimler, yaratıcılığı teşvik eder ve iş süreçlerimizi zenginleştirir. Bu nedenle, çeşitlilik ve kapsayıcılığı sürekli olarak güçlendirmek ve iyileştirmek adına kararlı bir şekilde çalışıyoruz.

HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterilen alanlarda; çevresel, sosyal ve ekonomik etkileşimlerin olumlu değer yaratması Acacia Maden’ nin önceliğidir.

 • “Duyarlı, Sorumlu Madencilik” anlayışına uygun olarak tüm iş süreçlerinin tutarlı, adil, şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;
 • Paydaşlarımızla şeffaf ve sürekli iletişim kurmak,
 • Doğal-kültürel-sosyal çevreyi ve değerleri korumak,
 • Yerel sürdürülebilir gelişim fırsatları oluşturmak ve desteklemek,
 • Yaşam kalitesi ve üzerinde kalıcı değer yaratmak,
 • Paydaşlarımız ile güven üzerine kurulu ilişkiler kurmak ve doğru bilgi vermek,
 • Yerel istihdam, yerel iş gücü ve yerel tedarik kapasitesini desteklemek ve arttırmak,
 • Çevresel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını sağlamak,
 • Yerel halk için yeni çalışma alanları yaratmak,
 • Bölgedeki yaşam kalitesinin arttırılmasını ve sosyal hayatın iyileştirilmesini desteklemek,
 • Madencilik faaliyetleri sırasında güvenli bir sosyal ortam sağlamak,
 • Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini planlanmak / yürütülmek (özellikle eğitim, gelişim, altyapı alanlarında)
 • Çalışanlara ve yerel halka saygı duymak ve haklarını korumak,
 • Proje etki alanındaki yerleşim yerlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak.

KURUMSAL SOSYAL YÖNETİM

Acacia Maden İşletmeleri kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası’ nı hayata geçirmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışı ile Acacia faaliyetlerinin bulunduğu bölgede etkin bir şekilde uygulamaya gayret ettiği sosyal yönetim planlarını, politikaları ve programları şeffaflık ilkesi ile paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmaktadır.

DUYARLI VE SORUMLU MADENCİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya azami katkıyı sağlayacak yaklaşımı benimseyerek, Gökırmak Bakır Madeni’ nin bulunduğu bölgede yaşayan paydaşlarımıza gerekli sosyal desteği sağlamaya özen göstermekteyiz.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Toplumsal Kalkınma Planımızın asıl hedefi eğitim, sağlık, çevre ve altyapı başta olmak üzere çeşitli kalkınma projelerini etkin şekilde hayata geçirmektir. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar aşağıdaki konularda yeni projeler geliştirmeye devam etmekte, çalışmalarımızı bu yönde sürdürmekteyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızla geliştirdiğimiz projelerimizde;

Temel ilkelerimiz;

 • Bölgesel eğitimin güçlendirilmesi,
 • Sağlık sisteminin geliştirilmesi,
 • Yöredeki alt ve üst yapı çalışmalarının desteklenmesi, toz ve gürültünün önlenmesi,
 • Cami ve mescitlerin yapım ve bakımları,
 • Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,
 • Sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi,
 • Mevcut mera alanlarının iyileştirilmesi, yeni mera alanlarının geliştirilmesi ve bölgeye kazandırılması,
 • Verimli tarım ve hayvancılığın desteklenmesi,
 • Su kaynaklarının korunması ve iyileştirilmesi,
 • Toplum sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
 • İstihdam Projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi,

Yerel halkın yenilikçi girişimler konusunda desteklenmesi konularına öncelik veriyoruz.

SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİMİZDEN BAZI ÖRNEKLER

Güçlü ve Şeffaf Paydaş Katılımı

Yerel halkın şirkete rahatça ulaşabilmesi için Hanönü İlçe merkezinde “Acacia Toplum İlişkileri Ofisi” açılmıştır. Faaliyette bulunulan yöredeki kanaat önderleri ile bölgenin gelişimi ve bölge ihtiyaçlarının doğru şekilde tespit edilmesi ve yeni kalkınma projeleri hazırlanması için  “Gökırmak Bakır Madeni Paydaş Danışma Komitesi” kurulmuştur.

Eğitim Öncülüğümüz

Hanönü İlçesi’nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Maden Teknolojileri Bölümü’nün açılmasına Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde öncülük edilmiştir. 2017 yılında Acacia’ nın girişimleri ile Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Maden Teknolojileri Bölümü” açılması için protokol imzalanmıştır. 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı başında kaydolan 16 öğrencisi ile bu bölüm faaliyete geçmiştir.


Bölgesel İstihdam Çabalarımız

Bölge ekonomisine yerel istihdam konusunda destek sunmak adına İlçe’ de bulunan Halk Eğitim Merkezi ve KOSGEB işbirliği ile günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik farklı dallarda meslek edindirme kursları açılmıştır. Bugüne kadar girişimlerimizle açılan kurslarda 103 katılımcı eğitimlerini başarıyla tamamlamış, bu katılımcıların büyük bir çoğunluğu aldıkları eğitim alanlarında istihdam imkânı bulmuşlardır.

Sosyal Yapı Projelerimiz

Proje etki alanında bulunan paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı yerleşim yerlerinde “Köy Konağı”, “Cami”, “İmam Evi” ve “Yemekhane” yapıları bizzat tarafımızca inşa edilmiş ve ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bu inşaat faaliyetlerinden bazıları;

 • Hanönü Güneş Enerjisi Santrali,
 • Hanönü Stadyum Projesi,
 • Merkez Şeyh Şabanı Veli Cami İnşaatı,
 • Dereköy Yemekhane inşaatı,
 • Temiz Su Deposu,
 • İçme – Kullanım Suyu Hattı ve İç Şebeke Hatları,
 • Hanönü Belediyesi Yeni Kabristan,
 • Bağdere Yolu Parke Taşı Döşenmesi,
 • Bağdere Köy Konağı,
 • Yılanlı Cami ve İmam Evi,
 • Yeniköy Cami Restorasyonu,
 • Küreçayı Cami Restorasyonu,
 • Muhtelif Köy Yollarının İyileştirilmesi

Tarım ve Hayvancılık Girişimlerimiz

Bölge ekonomisine katkıda bulunmak adına Geçim Yolları Yapılandırma Planı dâhilinde gerekli sosyo-ekonomik ön araştırmalar yapılmış olup ortaya çıkan ihtiyaca yönelik programlar hazırlanmaktadır. Bölgedeki hayvancılığa destek olmak ve geçim kaynaklarını arttırmak amacı ile bölge halkı için yeni mera alanları temini ve mevcut mera alanlarını iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Öte yandan bölge halkının ana geçim kaynaklarından olan tarım faaliyetlerine destek olmak ve sulu tarımı arttırmak adına muhtelif bölgelerde basınçlı sulama projeleri geliştirilerek boru hatları döşenmiş ve beton su kanalları inşa edilmiştir. Yapılan bu projeler ile toplamda 1095 parsel, 3.517 dekar tarım arazisi tamamen sulanabilir hale gelmiştir.

Yerel Ekonomi ve Girişimcilik Projelerimiz

Yöre kadınlarına çeşitli iş imkânları sağlamak ve sosyal ilişkilerini güçlendirmek adına Acacia’nın yoğun çabalarıyla 2016 yılında “Hanönü Kadın Girişimciler Derneği” kurulmuştur. Dernek 2023 yılında kooperatifleşmiştir.

Acacia’nın öncülüğünde, bölgede kısıtlı sayıda bulunan küçük yemek işletmelerinin bir araya gelerek ticari bir yemek hizmeti – catering – şirketi kurması sağlanmıştır. Kurulan bu firma üzerinden Gökırmak Bakır Madeni personellerinin günlük yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerçekleşen bu proje ile sürdürülebilir ekonomik olanaklar oluşturulmuş, bölgede eksik olan toplu yemek hizmeti ihtiyacına yönelik girişimcilik fırsatı ortaya konulmuştur.

Aynı amaç doğrultusunda, Acacia, 2015 yılında bölgede eksikliği hissedilen nakliyeciler kooperatifi oluşumu için girişimlerde bulunmuştur. Gökırmak Bakır Madeni’nin muhtelif taşıyıcı/nakliye gereksinimlerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetimi ve bölge halkı ile işbirliği içerisinde kooperatifin kapasitesinin arttırılmasına yönelik projeler geliştirilmektedir.