Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Acacia Maden olarak Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ilkelerine sağlam bir bağlılıkla yaklaşıyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızın ve iş yapma biçimimizin merkezine bu temel prensipleri yerleştirerek hem iş dünyasında hem de toplumda pozitif bir etki yaratma hedefine odaklanıyoruz.

Stratejimizi; yönetim için sorumlu, çevre için duyarlı ve insan için saygılı yaklaşımıyla ifade ediyoruz.

 

Sorumlu

Acacia Maden olarak, işimizi yürütürken etik değerlere bağlı ve güçlü bir kurumsal yönetişim anlayışıyla hareket ediyoruz. İş süreçlerimizin temelinde, şeffaf ve âdil bir yönetişim yapısı bulundurarak, her aşamada paydaşlarımızla güvene dayalı ilişkiler kuruyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak, işimizi etik değerlere dayandırıyor ve müşterilerimize, paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızın farkında olarak hareket ediyoruz. İş süreçlerimizi sürekli olarak değerlendiriyor ve potansiyel riskleri önceden belirleyip etkili önlemler alarak sürdürülebilirliğimizi güçlendiriyoruz.

 

Duyarlı

Acacia Maden olarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir iş yapma taahhüdüyle hareket ediyoruz. Bu kapsamda çevre stratejimizi; enerji verimliliği, atık azaltımı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı üzerine kurduk.  Şirketimizde enerji verimliliği önlemlerini arttırarak, karbon ayak izimizi minimize etmeyi hedefliyoruz. Üretim süreçlerimizde atık miktarını en aza indirmek, geri dönüşüme öncelik vermek ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih etmek için çalışıyoruz. Maden faaliyetlerimizde doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma konusunda çalışmalar yapıyor ve rehabilitasyon projelerine öncelik vererek, çevresel etkilerimizi minimize etmeye çabalıyoruz. Bu stratejiler doğrultusunda, çevre dostu bir iş yapma amacıyla hareket ediyor ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Saygılı

İçinde bulunduğumuz topluma ve çalışanlarımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilincinde bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bu bağlamda, sadece bugünü değil, ortak geleceğimizi de düşünerek çalışanlarımızın kariyer gelişimine ve sağlığına yönelik çeşitli destekler sağlıyoruz. Sadece şirket içinde değil, toplumumuzun genel gelişimine de katkıda bulunmak amacıyla eğitim, sanat ve kültürel toplumsal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. Çalışanlarımızın ve toplumumuzun refahı için aktif rol alarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, çeşitli projeleri destekleyerek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

 

Kurumsal Yönetimimiz

Acacia Maden olarak, kurumsal yönetim ilkelerimizi şeffaf, hesap verebilir, sorumluluk sahibi, etik ve âdil prensipler çerçevesinde uyguluyoruz. İş stratejilerimizi oluştururken, çalışanlarımıza âdil davranış, etik değerler ve şeffaflık prensipleriyle yönlendirilen bir iş ortamı sağlamayı amaçlıyoruz.

İç ve dış paydaşlarımızla iletişim kurarken etkili ve şeffaf olmaya özen gösteriyoruz. Çeşitli iletişim araçlarını kullanarak sürekli diyalog halinde olmayı tercih ediyor ve paydaşlarımızın beklentilerini doğru anlamak için çaba sarf ediyoruz.

Biz, kurumsal yönetim ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz. Şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk sahibi olma, etik değerlere bağlılık ve âdil prensipler, iş yapış tarzımızın temelini oluşturuyor. Bu prensiplere bağlı kalarak, iş dünyasındaki her alanı etkileyen bir yaklaşım geliştiriyor ve iş kültürümüzü eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik eden bir zemin üzerine inşâ ediyoruz.

Etik İş Anlayışımız

İş dünyasındaki başarı, sadece finansal kazançlara odaklanan değil, aynı zamanda etik bir temel üzerine kurulu güçlü bir yapıdan türemelidir. Etik, bir şirketin sadece kâr elde etme hedefinden daha geniş bir perspektife sahip bir kavramdır; çünkü bir işletme, toplum, çalışanlar ve çevre ile olan ilişkilerinde etik değerlere bağlı kalmak zorundadır. İş etiği, bir şirketin sadece yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini değil, aynı zamanda bu yükümlülüklerin ötesine geçerek toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmesini gerektirir.

Bu bilgiler ışığında İnsan Hakları Politikamız, şirketimizin etik yönünü çizmektedir. İnsan Hakları Politikamızdaki her madde, şirketimizin iş yapma biçiminin bir taahhüdüdür. Politikamızı uluslararası standartlara göre oluşturduk. Politikamızda; çocuk işçi çalıştırmama, zorla çalıştırmama, eşitlik ve kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, iş güvenliği, çevre, çalışma saatleri, ücret, veri güvenliği, tacize ve şiddete sıfır tolerans konularında üst yönetimimiz başta olmak üzere, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın politikaya uyumlu davranması beklenmektedir.

Açık ve şeffaf iletişimi teşvik etmek, çalışanlarımızın, yerel halkın ve iş ilişkisi sürdürdüğümüz tüm tarafların davranış kurallarını veya şirket politikalarını ihlal eden davranışları bildirebilmelerini sağlamak amacıyla Etik Hattı uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Etik hattımıza web sitemizdeki formdan ya da etikhatti@acacia.com.tr e-posta adresinden ulaşılabilmektedir. Etik Hattı’na yapılan bildirimler, en üst düzeyde gizlilik ve güvenlikle ele alınıyor. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, istisnasız bir şekilde korunuyor ve gizli tutuluyor. Şirketimiz, bildirim yapanları herhangi bir olumsuz etkiden korumak için gerekli önlemleri alıyor. Etik Hattı’na yapılan bildirimler, şirketimizin değerlerine ve politikalarına uyum konusundaki taahhüdümüzü pekiştiriyor. Aynı zamanda, şirketimizin iş etiği standartlarını yüksek tutma çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Bildirimler, şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ve toplumsal sorumluluklarına katkıda bulunuyor.

Bununla birlikte, Misillemenin Önlenmesi Politikası, Entegre Yönetim Sistemi Politikası başta olmak üzere bünyemizdeki diğer tüm politikalarımıza aykırılık oluşturduğu düşünülen herhangi bir hususun ihbar edilmesi sonrasındaki süreçleri belirliyor. İhbarda bulunan kişilerin bir mağduriyete uğramalarını önlemeyi, çalışanlar ile ihbar hattı arasında iletişimin sürekliliğini sağlamayı ve çalışanların ihbar hattına güvenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.