İnsan Hakları Politikası

İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Bu İnsan Hakları Politikası’nın (“Politika”) amacı, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin İnsan Hakları konusundaki yaklaşım ve standartlarını yansıtan bir rehber oluşturmak ve bu yolla Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin İnsan Haklarına verdiği önemi vurgulamaktır.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin tüm çalışanları ve yöneticileri, bu Politika’ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., tüm iş ortaklarından, ilgili taraf ve/veya iş süreçlerine uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika’ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

GENEL İLKELER

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kuruluş olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kendisine rehber almakta ve faaliyet gösterdiği toplumlardaki paydaşlarına karşı İnsan Haklarına saygılı bir anlayış benimsemektedir. Çalışanlarına pozitif ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak ve bunu sürdürmek Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin temel prensibidir. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., işe alım, terfi, kariyer gelişimi, ücret, yan haklar ve çeşitlilik gibi konularda küresel etik ilkelere uygun hareket eder ve çalışanlarının kendi seçimleriyle sivil toplum örgütü kurma ve bunlara katılma haklarına saygı duyar. Zorla çalıştırma, çocuk işçiliği, her türlü ayrımcılık ve tacize kesinlikle tolerans göstermez.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İnsan Haklarıyla ilgili olarak aşağıda belirtilen uluslararası standartları ve ilkeleri dikkate alır:

 • BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri,
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesi,
 • ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi,
 • Kadının Güçlenmesi Prensipleri,
 • En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi,
 • OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

TAAHHÜTLER

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ilkelerini yerine getirerek çalışanlarının, hissedarlarının, iş ortaklarının, müşterilerinin ve faaliyetleriyle ilişkili olarak ürün veya hizmetlerinden etkilenen diğer tüm paydaşların hakkına saygı duymaya özen gösterir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., tüm çalışanlara dürüst ve adil bir şekilde davranır, ayrımcılıktan kaçınarak insan onuruna saygılı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama sorumluluğunu üstlenir. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmaz.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. ayrıca, İnsan Hakları ihlallerine maruz kalma ihtimali daha yüksek olan dezavantajlı grupları dikkate alarak bunlar için ek standartlar da uygulayabilir. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nde belirtildiği gibi, hakları Birleşmiş Milletler belgelerinde daha ayrıntılı olarak açıklanan grupların (yerli halklar,kadınlar, etnik, dini ve dilsel azınlıklar, çocuklar, engelli insanlar, göçmen işçiler ve aileleri) özel koşullarını her koşulda dikkate alır.

Çeşitlilik ve Eşit İşe Alım Fırsatları

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri, ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine, çalışanın kişisel niteliklerine, performansına ve deneyimine bağlıdır.

Ayrımcılığın Önlenmesi

Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikası tüm işe alım, terfi, atama ve eğitim süreçlerinde temel ilkedir. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. tüm çalışanlarından birbirlerine olan davranışlarında aynı hassasiyetle hareket etmelerini bekler.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışanlarına, eşit işe eşit ücret, eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet (hamilelik dahil), renk, milliyet, din, yaş, engellilik durumu, cinsel yönelim, aile durumu, hassas tıbbi durum ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade edilmez.

Çocuk İşçi ve Zorla Çalıştırmaya Karşı Sıfır Tolerans

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. çocukların fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesine neden olan ve eğitim haklarını ellerinden alan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmaktadır. Ayrıca, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. gönülsüz olarak ve tehdit altında çalışma olarak tanımlanan zorla çalıştırmanın her türüne karşıdır.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., ILO’nun sözleşme ve tavsiyeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulamakta ve tüm iş ortaklarının bu doğrultuda hareket etmesini beklemektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Çalışanlarımızın ve herhangi bir nedenle Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. çalışma alanında bulunan diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin en önemli önceliklerinden biridir. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Güvenlik hizmetleri, gerektiğinde her bir kişinin haysiyetine, gizliliğine ve itibarına saygı duyacak şekilde sağlanır. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Entegre Yönetim Sistemi Politikasında da taahhüt ettiği üzere, ilgili mevzuata uyar ve tüm çalışma alanlarında gerekli güvenlik önlemlerini uygular.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışma alanında emniyetsiz koşulların veya davranışların tespit edilmesi durumunda, çalışanlarının, ziyaretçilerin ve kontrolü altındaki diğer tüm paydaşlarının sağlık, emniyet ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri derhal alır.

Çevre

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Birleşmiş Milletlerin Çevre ve Kalkınma üzerine yayınlamış olduğu Rio Bildirisi’nin 15. İlkesinde de tanımlandığı üzere çevre konularında ihtiyati bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu yaklaşımın gereği olarak, çevre için ciddi ve geri alınamaz bir tehdit oluştuğunda, bu tehdit bilimsel olarak tamamen anlaşılmamış veya saptanmamış olsa dahi tedbir almayı tedavi yapmaya tercih eder.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., faaliyetlerinin her aşaması için benimsemiş olduğu “Doğa ile Uyumlu, Sorumlu Madencilik” ilkesinin bir gereği olarak kurumsal çevresel sorumluluğu iş dünyasının temel bir meselesi olarak görmektedir. Müşteriler, yatırımcılar, hükümetler, çalışanlar ve STK’lar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarının, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’den çevresel etkilerini en aza indirmelerini ve mümkünse olumlu etkiler yaratmalarını beklediğinin bilincindedir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. faaliyet alanlarında çevre dostu teknolojiler; çevreyi koruyan, kirliliği azaltan, bütün kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanan, daha çok atık ve ürün geri dönüştüren ve/veya atıkları yerine kullanılabilecek kaynaklardan çok daha etkili bir şekilde yöneten teknolojileri destekler, kullanır ve yaygınlaştırır.

Yolsuzlukla Mücadele

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. yalnızca rüşvet, zorbalık ve diğer yolsuzluk biçimlerinden kaçınmakla kalmayıp aynı zamanda, yolsuzluğa karşı geliştirdiği politikalar ve somut programlarla yolsuzlukla mücadele eder. Bu amaç doğrultusunda oluşturduğu Yolsuzlukla Mücadele Politikasında belirlenen stratejilere uygun olarak faaliyetlerini düzenler ve edindiği tecrübeleri paydaşlarıyla paylaşır.

Taciz ve Şiddete Sıfır Tolerans

Çalışanların kişisel itibarını korumanın önemli bir yolu, taciz ve şiddetin meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri almak, ancak böyle bir olayın meydana gelmesi halinde buna uygun yaptırımları uygulamaktır. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., şiddetin ve tacizin tolere edilmediği, güvenliği tehdit eden veya rahatsız edici koşulların olmadığı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik taciz, zorbalık, suistimal veya tehdidin hiçbir türüne tolerans göstermez.

Çalışma Saatleri ve Ücretler

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., madencilik faaliyetleri gerçekleştirdiği ülkelerdeki haftalık azami çalışma saatlerini aşmamak için yerel yasal çalışma saatlerine uyar. Çalışanların yorgunluk ve dikkat dağınıklığı nedeniyle kaza yaşayarak yaralanmalarını önlemek için düzenli molalar vermelerine, izinlerini kullanmalarına ve verimli bir iş-yaşam dengesi kurmalarına çok önem verir.

Ücret belirleme süreci, ilgili sektörlere ve yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi bir şekilde ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulur. Sosyal yan haklar da dahil olmak üzere tüm ücretler, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre ödenir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. çalışanları, çalışmakta oldukları ülkelerdeki çalışma koşullarını düzenleyen mevzuata ilişkin ek bilgi almak için Hukuk Departmanı ile iletişime geçebilir.

Kişisel Gelişim

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışanlarına yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. İnsan sermayesini değerli bir kaynak olarak gören Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışanlarını iç ve dış eğitimlerle destekleyerek onların kapsamlı şekilde kişisel gelişimleri için çaba gösterir.

Veri Gizliliği

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışanlarının ve ilgili paydaşlarının kişisel bilgilerini korumak için üst düzey veri gizliliği standartları uygular. Veri gizliliği standartları, ilgili mevzuatlara uyumlu olarak uygulanır. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., faaliyet gösterdiği her ülkede çalışanlarının ve paydaşlarının ilgili veri gizliliği yasalarına mümkün olan en üst seviyede uymasını bekler.

Siyasi Faaliyetler

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., çalışanların tüm yasal ve gönüllü siyasi katılımlarına saygı duyar. Bununla birlikte, çalışanlar siyasi faaliyetlerini mesai saatleri dışında gerçekleştirmeli ve bu faaliyetler için Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. kaynaklarını kullanmaktan kaçınmalıdır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin başta üst yönetimi olmak üzere tüm yöneticileri ve çalışanları bu Politika’ya uymaktan ve Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin ilgili yönergelerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm iş ortaklarının bu Politika’ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Yöneticilerimiz ve çalışanlarımızın bu Politikaya ilişkin ihlalleri ve olası ihlalleri yöneticilerine iletmeleri ve/veya Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. şikayet kanalları üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca tüm paydaş ve iş ortaklarımızın Politika’ya uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Bu Politika ile Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Çalışanların bu Politika’ya veya Entegre Yönetim Sistemi Politikasına aykırı olduğunu düşündükleri herhangi bir eylemden haberdar olmaları halinde, bildirimlerini aşağıda belirtilen etik hattı aracılığıyla iletmeleri beklenmektedir:

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Etik Hattı ➔ Etik Hattı Başvuru Formunu görüntülemek için lütfen tıklayın.

İSG ve Yönetim Sistemleri Departmanı, İnsan Hakları Politikası’nı düzenlemek, periyodik olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde revize etmekten, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı da bu Politika’nın uygulanmasından sorumludur.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. çalışanları, bu Politika’nın uygulanması hakkındaki soruları için İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanına danışabilirler. Bu Politika’nın çalışanlarca ihlali durumunda Disiplin Yönergesinden tanımlanan adımlar takip edilir. Bu Politika’ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir paydaşın bu Politika’ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak sadece finansal değil sosyal ve entelektüel sermayeler yaratarak, müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve toplumumuza kattığımız değeri sürekli kılmanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyor ve yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ediyoruz. Gelişmeyi hedefleyen her adımın destekçisiyiz. Geçmişimizden aldığımız mirasımız, insan odaklı hizmetlerimiz, tecrübemiz, teknolojimiz, yetkin ekibimiz, entelektüel, sosyal ve finansal gücümüzle daima paydaşlarımızın yanındayız.

Etik Hattı nedir?

ETİK HATTI

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., İnsan Hakları Politikasını 28.08.2023 tarihinde yürürlüğe alarak çalışanları ve paydaşları başta olmak üzere ilgili tüm taraflarla paylaşmıştır. Yürürlüğe alınan bu politikanın bir gereği olarak da açık ve şeffaf iletişimin sağlanabilmesi, çalışanların, yerel halkların ve iş ilişkisi sürdürdüğü tüm tarafların (tedarikçi, yüklenici, alt yüklenici, iş ortakları, vb.) davranış kurallarını veya şirket politikalarını ihlal eden davranışları bildirebilmeleri ve bu alanda şüphe duydukları konularda tavsiye alabilmeleri için Etik Hattını oluşturmuştur.

Çalışanlar ve tüm ilgili paydaşlar, yöneticileriyle veya yerel proje yönetimleriyle görüşerek gideremeyecekleri kaygılarını aşağıdaki form aracılığıyla Etik Hattı’na veya etik e-posta adresine (etik-hatti@acacia.com.tr) bildirebilirler.

İhbar edilebilecek ihlal veya uygunsuz davranış biçimlerinden bazıları şunlardır:

 • İnsan hakları ve çalışan hakları problemleri ve/veya ihlal şüpheleri
 • Usulsüzlük, zimmet ve yolsuzluk
 • Haksız işten çıkarma
 • İş Sağlığı ve Güvenliği meseleleri
 • Çevre meseleleri
 • Bilgi koruma ve veri gizliliği
 • Tehdit ve fiziksel şiddet uygulama
 • Rüşvet ve ölçüsüz hediyeler
 • Haksız ve şahsi menfaat sağlanması
 • Yöneticilerin çalışanları özel işlerinde kullanması
 • Mobbing / Psikolojik Ayrımcılık
 • Çalışanlara eşit muamele edilmemesi
 • Görevi ihmal ve kötüye kullanma

Acacia gizliliğin mümkün olduğunca korunması ilkesine bağlıdır ve bildirimde bulunan iyi niyetli kişilere karşı yaptırım yapılması yürürlükte olan Misillemenin Önlenmesi Politikasında da belirtildiği üzere kesinlikle yasaktır.

Başvuru Formu

ETİK HATTI BAŞVURU FORMU