ACACİA MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

14 MAYIS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, 14.05.2020 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’te, “Kazım Özalp Mah. Karaca Sokak 32/7 Gaziosmanpaşa, Çankaya, Ankara” adresinde yapılacaktır.Toplantıya, ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şirket Merkezi’nde hazır bulundurulmaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
 3. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
 5. 2019 yılı finansal tabloların okunması ve onaya sunulması,
 6. Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimine ilişkin kararının genel kurulun onayına sunulması,
 7. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının genel kurulun onayına sunulması,
 8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 9. Kâr olması halinde, kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç pay oranlarının belirlenmesi,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin sayı ve görev sürelerinin tespiti ile yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
 11. Şirket sermayesinin arttırılması amacıyla Ek’te sunulan Tadil Metninde belirtildiği şekilde Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadili hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
 12. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların tespiti hususunda karar alınması,
 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
 14. Dilek, Öneriler ve Kapanış.

Yeni Metin

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6-

Şirketin sermayesi, 402.900.000.-TL olup her biri 1.000.-(Bin) Türk Lirası nominal değerde 120.870 adedi (A) Grubu, 120.870 Adedi (B) Grubu ve 161.160 adedi de (C) Grubu olmak üzere toplam 402.900 adet paydan oluşmaktadır. Paylar nama yazılıdır, Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Önceki sermaye olan 390.000.000.-TL (ÜçYüzDoksanMilyonTürkLirası)’nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 12.900.000-TL’nin tamamı, Yeminli Müşavir Raporu ile sabit olduğu üzere pay sahiplerinin daha önce Şirkete nakit olarak vermiş oldukları ve Şirketin 529- Sermaye Avansı Hesabından karşılanmış olup tamamen ödenmiştir.

“A Grubu Paylar” bundan böyle A Grubu pay sahiplerinin sahip olduğu paylar, “A Grubu Pay Sahipleri” ise A Grubu Paylara sahip olan veya olabilecek herhangi bir kişi anlamına gelecektir. “B Grubu Paylar” bundan böyle B Grubu pay sahiplerinin sahip olduğu paylar , “B Grubu Pay Sahipleri” ise B Grubu Paylara sahip olan veya olabilecek herhangi bir kişi anlamına gelecektir. “C Grubu Paylar” bundan böyle C Grubu Pay Sahiplerinin sahip olduğu paylar, “C Grubu Pay Sahipleri” C Grubu Paylara sahip olan veya olabilecek herhangi bir kişi anlamına gelecektir.

Şirket sermayesinin artırılmasının gerekmesi halinde, tüm pay sahipleri payları oranında rüçhan hakkına sahiptir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ACACİA MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na

Hissedarı bulunduğumuz Şirketinizin 14.05.2020 tarihinde saat 14:00’te Kazım Özalp Mah. Karaca Sk. No:32/7 GOP Çankaya ANKARA adresinde yapılacak olan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  …………….. (T.C. Kimlik No: …………….)’yi temsilci tayin ettik.

VEKALETİ VEREN

………………………

Adına Hareketle,

.

.

.

VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı       :

Sermaye Payı             :

Pay Grubu                  :

Adresi                          :

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.