ACACİA MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

23 ŞUBAT 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirket hissedarımız İzbir Maden A.Ş. tarafından Şirketimize tebliğ edilen Üsküdar 21.Noterliğinin 06.01.2021 tarihli ve 947 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebinde bulunulmuş ve bu talep Türk Ticaret Kanunu’nun 411. Maddesi gereğince talep kabul edilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 20/01/2021 tarihli ve 2021/2 sayılı karara istinaden; 23 Şubat 2021 tarihinde, saat: 14:00’te, Kazım Özalp Mahallesi Karaca Sk. No: 32/7 G.O.P. Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya noterden çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
  2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu üyelerinin azli konusunun görüşülmesi ve oylanması,
  4. Şirketi zarara uğratmış olduğu iddia edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması konusunun görüşülmesi ve oylanması,
  5. İlbak A.Ş.’nin sağlamış olduğu finansman için yapmış olduğu dövize dönüş işleminin kanun ve sözleşmelere uygunluğunun ve yapılan hesaplamaların doğruluğunun incelenmesi; Şirketin İlbak A.Ş.’ye olan borcunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığının incelenmesi, bu borç için şirkete düzenlenmiş olan adat faturalarındaki faizlerin sözleşmelere uygunluğunun incelenmesi, bu faturaların mevcut kanun ve sözleşmelere uygunluğunun incelenmesi; 13.09.2018 tarihli 30534 Resmi Gazetede yayınlanmış olan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Şirketin mali kayıtlarındaki usulsüzlük olup olmadığının ve varsa bu usulsüzlüğün Şirketi zarara uğratıp uğratmadığının incelenmesi; Resmi kurumlara sunulan veriler ile Şirket değerleme raporu için Değerleme Şirketine sunulan, kapasite artışı, bakır değeri, nakliye giderleri, 10 yıllık tahmini gelir hesabı gibi Şirket değerlemesine etki eden tüm bilgi ve belge farklılıklarının incelenmesi, Adil Piyasa Değeri Tespiti yapılırken dikkate alınan değerler ile 05.08.2020 tarihinde onaylanmış olan 10.02.2020 tarihli ÇED kapasite artışı raporundaki değerler arasındaki farklılıkların ve varsa hatalı işlemlerin tespiti ve bu farklıların Şirketi zarara uğratıp uğratmadığının incelenmesi; hususları hakkında şirkete özel denetçi atanmasının görüşülmesi ve oylanması,
  6. Öneriler ve Kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

ACACİA MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Acacia Maden İşletmeleri Anonim Şirketi’nin 23.02.2021 tarihinde saat 14:00’da Kazım Özalp Mahallesi Karaca Sok. No: 32/7 G.O.P. Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………’ni temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye Miktarı:

Pay Adedi:

Adresi: